“CSVN vi phạm chủ quyền của người Thượng’

June 21, 2023

Cảnh sát cơ động được điều đến huyện Cư Kuin

Nhà quan sát nói, nhà nước CSVN áp dụng một chính sách “thuộc địa”, đưa dân từ các miền đồng bằng lên khai hoang, lập ấp, vi phạm chủ quyền của đồng bào dân tộc thiểu số. 

Ông Bùi Kiến Thành, kinh tế gia, nhận định về vụ bạo động ở Đắk Lắk:

“Trong chính sách phát triển vùng đất Tây Nguyên, nhà nước đã triển khai những đợt di dân quy mô lớn từ các tỉnh, trong đó có miền Trung, miền Bắc lên lập nghiệp.

Trong khi đó đồng bào thiểu số bị truất hữu đất của Tổ tiên của họ từ nghìn năm để lại mà cháu con có nghĩa vụ gìn giữ.

Theo tôi, đã xem đồng bào thiểu số là anh em ruột thịt thì nhà nước cần phải có chính sách bảo vệ các “dân tộc anh em” thiểu số.

Đã chấp nhận họ là đồng bào, là công dân của cùng một quốc gia, thì nhà nước phải tôn trọng và bảo vệ quyền công dân của đồng bào.

Tôi nghĩ, nhà nước phải có chính sách tôn trọng phong tục tập quán của các địa phương.

Cuộc săn lùng người Thượng được lấy kinh phí từ tiền thuế dân

Không nên áp đặt một “nền văn minh” ngoại lai cho một xã hội có nguồn gốc văn hóa bản địa đáng được kính trọng.

Cần đảm bảo an ninh trật tự, nhưng không áp đặt phong cách “quan trên”, biết tôn trọng “già làng” và bao dung trong quan hệ với cộng đồng “anh em”.

Theo tôi, cần nghiên cứu những gì đã sai trong chính sách sở hữu đất đai, để bù đắp thiệt hại hợp tình, hợp lý cho đồng bào.

Nhà nước, với trách nhiệm bảo vệ và phát huy quyền công dân của đồng bào các vùng này, về vấn đề này, tôi nghĩ là một, cần có chính sách hỗ trợ phát triển giáo dục, canh tác, lập các nông trại hay đồn điền cùng với đồng bào “miền xuôi”, thay vì tạo ra sự “cướp đất”, tranh chấp, dẫn đến bạo động.

Hai là cố gắng đào tạo cán bộ quản lý người dân tộc, thực sự trao trách nhiệm quản lý nhà nước tại địa phương cho cán bộ gốc địa phương, thay vì gửi những cán bộ từ các nơi xa đến, không hiểu biết phong tục, tập quán của địa phương, thậm chí không biết nói tiếng của dân tộc địa phương.

Nhà nước cần nghiêm túc nghiên cứu, rà soát lại chính sách, hành vi, phương thức quản lý, đối xử với các dân tộc đồng bào thiểu số, xem xét xem cái gì làm sai, cái gì chưa đạt.

Nhà nước đã áp dụng một chính sách “thuộc địa”, đưa dân từ các miền đồng bằng lên khai hoang, lập ấp, vi phạm chủ quyền của đồng bào dân tộc thiểu số. Việc này cần phải được sửa sai, chỉnh đốn, cho hợp tình, hợp lý.

(Theo RFA)

Bài Liên Quan